موسس مجتمع
4535

مهـری رجایـی

مـوسس مجتمع

مـدیریت دبستان

محمد تقـی اوحـدی زاده

مـدیر دبستان

کادر اجرایـی

علی کریمـی

معاون پایه اول و دوم

امیر منشـی زاده

معاون آموزشی پایه سوم و چهارم

محمدرضا فتاحـی

معاون آموزشی پایه پنجم و ششم

علـی گـودرزی

معاون پرورشـی

معصومه آصفی نیا

مسئول آمـوزش

وجیهه عباسـی

معاون اجرایـی

خانم کوچکـی

روابط عمـومـی

علـی قنداقـی

امـور مالـی

ریحانـه حاجی صفری

امـور مالـی

خانم خلیلی

بخش رسانه

کادر آموزشـی

حسین عـامری

مربی تربیت بدنی دبستان

حمیده ملکـی

مدرس آموزش قرآن ابتدایی

اعظـم اسلامـی

مدرس آموزش هنـر ابتدایی

فائزه عباسـی

مدرس آزمایشگـاه ابتدایی

مهتاب روستایـی

مدرس زبان انگلیسی ابتدایی و سوپروایزر زبان

حریرناز دربند سری

مدرس پیش دبستان

مریم گـودرزی

مدرس پایه اول ابتدایی

سارا رفیعـی

مدرس پایه اول ابتدایی

منیژه احمـدی

مدرس پایه اول ابتدایی

محدثه شاد راجیری

مدرس پایه دوم ابتدایی

مریم نمایندگـی

مدرس پایه دوم دبستان

زهره مـرادیان

مدرس پایه سوم ابتدایی

زهـرا خسرو آبادی

مدرس پایه سوم ابتدایی

سمانه جعفـرآبادی

مدرس پایه سوم ابتدایی

حمیده معراجـی

مدرس پایه چهارم ابتدایی

سمیه جعفری اقدم

مدرس پایه چهارم دبستان

فاطمه نجارزاده

مدرس پایه پنجم ابتدایی

آرمـان گـودرزی

مدرس پایه ششم ابتدایی

مجید چکاو

مدرس پایه ششم ابتدایی

فاطمه اسکندری

مدرس زبان انگلیسی ابتدایی

خانم علیزاده

مدرس زبان انگلیسی ابتدایی

فاطمه قاسمـی

مدرس زبان انگلیسی ابتدایی

سمیرا امیدی

مدرس زبان انگلیسی ابتدایی

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است