مـدیریت متوسطه اول

محمد صدیقـی

مدیر متوسطه اول

کادر اجرایـی

علـی منشی زاده

معاون آموزشی پایه هشتم و نهم

حسین شیخ ویسی

معاون آموزشی پایه هفتم

علـی دواتگـر

معاون اجرایـی

عباس شراهـی

کمک آمـوزشـی

علـی گـودرزی

مسئول وبسایت

مهدی حمیدی

بخش رسانه

امیرحسین عارفی

بخش رسانه

محمد کریمی

طراح و برنامه نویس وبسایت

حسین نراقی پـور

مسئول فنی کامپیوتر

کادر آموزشـی

مهدی سمیعـی

مدرس علـوم

مهدی شفیعـی

مدرس هنـر

محمد خدایاری

مدرس باشگاه مغز

مصطفی ابراهیمی

تربیت بدنی

محمد مهدوی نژاد

مدرس معارف

محمدحسین گودرزی

مدرس کاروفناوری

علی جلالیان

مدرس کاروفناوری

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است