صفحه اصلی دوره ها ارتباط با ما حساب کاربری
نفرات برتر در سطح منطقه، سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

آرمین صحرایی

رتبه اول | راهیابی به تورنومنت جهانی دانشگاه جان هاپکینز (پایه نهم)

امیرحسین ارسـی

رتبه اول | رشته حفظ عمومی (پایه هفتم)

آرش درویش پور

رتبه اول خوارزمی | رشته ریاضی (پایه نهم)

محمدصادق کریمیان

رتبه سوم | رشته تفسیر (پایه هفتم)

امیرمحمد کریمی

رتبه اول خوارزمی | رشته ریاضی (پایه نهم)

رضا درویش

رتبه اول | رشته مشاعره (پایه هشتم)

محمدحسین صدیقی

رتبه دوم | رشته حفظ عمومی (پایه هشتم)

بهنود ربیعی

رتبه دوم | رشته مداحی (پایه هفتم)

محمد صالحی

رتبه سوم | رشته قرائت تحقیقی (پایه نهم)

امیرحسین مقیسه

رتبه اول | رشته مشاعره (پایه هفتم)

آرشیو افتخارات قرآن، نماز و عترت

۱ : امیرحسین ارسی | پایه هفتم | رشته حفظ عمومی | رتبه اول | در سطح منطقه


۲ : محمد حسین صدیقی | پایه هشتم | رشته حفظ عمومی | رتبه دوم


۳ : بهنود ربیعی | پایه هفتم| رشته مداحی | رتبه دوم


۴ : محمد صادق کریمیان | پایه هفتم| رشته تفسیر | رتبه سوم


۵ : محمد صالحی | پایه نهم | رشته قرائت تحقیقی | رتبه سوم


۶ : آرمین صحرایی | پایه نهم | مسابقات جایزه بزرگ خانه ریاضی | رتبه اول


۷ : رضا درویش | پایه هشتم | رشته مشاعره | رتبه اول

۸ : امیرحسین مقیسه | پایه هفتم | رشته مشاعره | رتبه اول


۹ : آرش درویش پور | پایه نهم | رشته محور ریاضی | رتبه اول

 

۱۰ : امیرمحمد کریمی | پایه نهم | رشته…| رتبه اول

۱ : امیرحسین ارسی | پایه ششم | رشته حفظ | رتبه سوم | در سطح منطقه

 

۲ : امیرعلی ارسی | پایه چهارم | احکام | رتبه دوم

۱ : بنیامین سلطانی نژاد | پایه چهارم | رشته حفظ | رتبه اول | در سطح منطقه

 

۲ : امیرعلی ارسی | پایه سوم | احکام و نماز | رتبه اول | در سطح منطقه

۱ : صدرا صادقی | پایه چهارم | رشته اذان | رتبه اول | در سطح منطقه
۲ : امیرعلی احمدی زمانی | پایه پنجم | رشته قرائت قرآن | رتبه اول
۳ : حسین ملک محمدی | پایه چهارم | رشته حفظ | رتبه اول
۴ : حسین مهدی زاده | پایه دوم | رشته حفظ | رتبه اول
۵ : محمد جواد صدیقی | پایه اول | رشته حفظ | رتبه اول
۶ : محمد حسین چلبی | پایه پنجم | رشته حفظ | رتبه اول
۷ : محمدطاها رسولی | پایه چهارم | رشته احکام | رتبه اول

Views: 270

0