مـدیریت متوسطه دوم
42404

حسین محتجب

مدیر مجتمع و دبیرستان دوره دوم

42404

محمدعلی خلیلـی

مـدیر آمـوزشی

کادر اجرایـی

رضا ابراهیمی

مشاور پایه دوازدهم

محمدرضا خلیلـی

مسئول رسانه

مهـدی حسن

معاونت فـرهنگی

امیر ناطقی

معاون اجرایی

امیر حاتمی

معاونت پایه دهم و یازدهم

سپهر زاهدی

مشاور پایه

مجید مهدی زاده

معاونت دوازدهم

مسعود امیدواری

معاون اجرایی

کادر آموزشـی

آقای ملکـی

مدرس زبان

آقای نفری

مدرس زبان

آقای حسـن

مدرس معارف

آقای اصغری

مدرس شیمی

محسن محمدجانی

مدرس فیزیک

آقای خزاعی نیا

مدرس زبان

آقای ابراهیمی

مدرس هندسه

آقای یعقوبی

مدرس هندسـه

سیدحمید شیروانی

مدرس تاریخ و جامعه

آقای طاهری

ریاضیات گسسته

آقای حسینی

مدرس فیزیک

شهروز شهدین

مدرس ادبیات

سینا باقـری

مدرس شیمی

محمدمهدی یحیی آبادی

مدرس ریاضیات

سعید قربانی

مدرس زیست

آقای خلیلی

مدرس ریاضیات انسانی

دکتر سرودی

مدرس زیست

آقای حاتمـی

مدرس ریاضیات انسانی

آقای مختاری

مدرس اقتصاد و روان

مهدی اسکندری

مدرس زبان

آقای مهدوی نژاد

مدرس معارف

دکتر احمدی

هندسه ، آمار و احتمال

آقای ریاحی

دروس مهارتی

آقای صالح منصوری

مدرس تربیت بدنی

آقای صادقی

دروس مهارتی

آقای عارفی

دروس مهارتی

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است