مـدیریت متوسطه دوم
42404

حسین محتجب

مدیر مجتمع و دبیرستان دوره دوم

42404

محمدعلی خلیلـی

مـدیر آمـوزشی

کادر اجرایـی

رضا ابراهیمی

معاون پایه

محمدرضا خلیلـی

معاون اجرایی

مهـدی حسن

معاون انضباطی

مجید مهدی زاده

معاون انضباطی

محسن محمدجانـی

مسئول آموزش

مسعود امیدواری

معاون آموزشی

کادر آموزشـی

مجیـد سرخـوش

مدرس شیمـی

امین الرعیا

مدرس عربـی

داود جعفرزاده

مدرس عربـی

محمدجواد رفیع زاده

مدرس فیزیک

محسن محمدجانی

مدرس فیزیک

آقای خزاعی نیا

مدرس زبان

آقای ملکـی

مدرس زبان

آقای رضایی بقا

مدرس معارف

سیدحمید شیروانی

مدرس انسانی

امیرحسین طاهری

مدرس ریاضی

مجید پیرحسینلو

مدرس منطق

شهروز شهدین

مدرس ادبیات

سینا باقـری

مدرس شیمی

محمدمهدی یحیی آبادی

مدرس ریاضی

سعید قربانی

مدرس زیست

مهدی احمدی آبنیک

مدرس ریاضی

دکتر سرودی

مدرس زیست

آقای حاتمـی

مدرس ریاضی

آقای مختاری

مدرس اقتصاد

مهدی اسکندری

مدرس زبان

آقای مهدوی نژاد

مدرس منطق

آقای قوی البنیه

مدرس فلسفه

آقای ریاحی

مدرس تفکر

آقای صالح منصوری

مدرس تربیت بدنی

این سایت توسط مجتمع المهدی(عج) طراحی شده است